بستن

Sorry! We're currently performing maintenance on the site. Certain actions are not working at this time. Check back later.
تغذیه و سلامت

بادمجان را هرگز سرخ نکنید

  • بازدید: 922
  • زمان: 1396/8/22
بادمجان را هرگز سرخ نکنید

بادمجان را هرگز سرخ نکنید

بادمجان را هرگز سرخ نکنید

  1. خوردن بادمجان به صورت خام وپخته موجب تقویت استخوان،کاهش استرس،کنترل دیابت وسلامت قلب میشود.

    سرخ کردن ب دلیل جذب بالای چربی موجب نابودی قلب میشود.